Uitleg over de kerkdienst

Een kerkdienst bestaat doorgaans uit de volgende elementen (‘orde van de dienst’ of ‘liturgie’). Hieronder treft u de liturgie aan zoals die in onze diensten gehouden wordt.

Orgelspel
Voordat de dienst begint, bespeelt de organist het orgel.

De kerkenraad komt binnen
Zodra het orgel stopt met spelen, komt de kerkenraad (de dominee, ouderlingen en diakenen) de kerk binnen.
Een van de ouderlingen geeft de dominee een hand. Hiermee krijgt hij namens de kerkenraad (dus ook namens de gemeente) de verantwoordelijkheid over de dienst.

Stil gebed
We bidden in stilte om een zegen over de dienst.

Votum en groet
De dominee heet iedereen welkom. Vaak volgt er hierna een aantal mededelingen, bijvoorbeeld over komende activiteiten.
Vervolgens spreekt de dominee een gebed uit om Gods hulp (votum) en brengt daarna een belofte over van Gods aanwezigheid in de verdere kerkdienst (groet).

Zingen
We zingen nu het eerste lied. In de kerk worden voornamelijk psalmen gezongen. De teksten komen uit de Bijbel en zijn op rijm en muziek gezet. In onze kerkdiensten gebruiken we de berijming uit 1773 en Weerklank.

Tien geboden
In de morgendienst worden nu de tien geboden (de wet) gelezen. Hierin maakt God bekend wat Hij van ons mensen vraagt.
In de middagdienst spreekt de dominee de geloofsbelijdenis uit. Met deze eeuwenoude woorden belijden we als gemeente wat we geloven.

Zingen

Schriftlezing
De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel (uit de Herziene Statenvertaling).

Gebed
We bidden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn in de dienst. Ook doen we voorbede: we danken voor blijde gebeurtenissen in de gemeente, bidden voor zieken, voor de nood in de wereld, voor de regering, etc.

Collecte
Terwijl het orgel speelt, wordt er een collecte gehouden. De dominee heeft de doelen van de collecte genoemd. Dit kan zijn voor de kerk, voor financiële steun aan minder bedeelden of voor een bijzondere actie. Deze collecte is vrijblijvend.

Zingen

Preek
De preek neemt een centrale plaats in de dienst in. De dominee legt een bepaald bijbelgedeelte uit en laat zien wat de betekenis hiervan is voor ons leven.

Zingen

Gebed
We danken God voor de boodschap uit de Bijbel.

Zingen
Het laatste lied zingen we staande.

Zegen
Na het zingen spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn.

De kerkenraad loopt terug
De dominee krijgt weer een hand en verlaat met de kerkenraad de kerk.

Orgelspel en einde van de dienst