Veilige kerk

De kerk als huis van God en de kerkelijke gemeente hoort een veilige plek te zijn. Een plek waar recht wordt gedaan aan alle betrokkenen. Zeker kinderen, volwassenen in kwetsbare en afhankelijke situaties en mensen met een beperking moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen. Gemeenteleden met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van een ander. Gelukkig ervaren velen dat ook zo.
Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor.
De mensen die leidinggeven in de kerk dragen de eerste verantwoordelijkheid voor die veiligheid. Tegelijk is ook ieder lid zelf verantwoordelijk om te zorgen voor veiligheid binnen de gemeente. Veiligheid in de gemeente ontstaat door veilig en open met elkaar om te gaan. Dit kwetsbare onderwerp bespreekbaar te maken en daarmee de bewustwording in gang te zetten en te vergroten.

Veilige kerk zijn
Veiligheid in de kerk begint met bewustwording van het feit dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in de kerk voor kan komen. Door de kerkenraad zijn hiervoor de volgende stappen gezet en activiteiten uitgevoerd:
a) het aanstellen van twee interne vertrouwenspersonen met een duidelijke taakomschrijving;
b) het vaststellen en gaan gebruiken van een gedragscode, eerst voor ambtsdragers en daarna voor jeugdleiders en mogelijk andere situaties in de gemeente waar sprake is van een gezagsrelatie;
c) het gaan hanteren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor ambtsdragers. Bij de benoeming van elk kerkenraadslid is een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Jeugdleiders in de gemeente ondertekenen bij de start van hun werkzaamheden de gedragscode overige leidinggevende. De jeugdouderling zorgt er voor dat elke jeugdleider deze gedragscode ondertekent.
d) communicatie naar en implementatie in de gemeente van deze punten.

Meld misbruik
Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel misbruik dan is het belangrijk om daarover te praten!
Voor hulp of vragen over grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties kan contact opgenomen worden met de interne vertrouwenspersonen van onze gemeente.
De vertrouwenspersonen zorgen voor de eerste opvang en begeleiding van slachtoffers van seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Hij/zij biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De interne vertrouwenspersonen zijn aangesteld door de kerkenraad, maar hebben een onafhankelijke neutrale positie. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en hij/zij hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de vertrouwenspersoon mag met de ontvangen informatie niets doen zonder uw of jouw nadrukkelijke toestemming. Ook kun je bij de vertrouwenspersonen terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties in de gemeente.

Onze vertrouwenspersonen zijn Wim Verkade en Ans Oosterbroek. U kunt contact met hen opnemen via vertrouwenspersoon@cgk-utrechtwest.nl

U kunt ook contact opnemen met het landelijk Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Dit kan anoniem. Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen.

Contactgegevens:
Website: www.meldpuntmisbruik.nl
Mail: info@meldpuntmisbruik.nl
Tel: 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur)